Vatandaşlık Hizmetleri

ID Line Profesyonel Ekibiyle Türk Vatandaşlığı Başvuru Sürecinde Sizlerin Yanında

Türkiye’de Sahibi veya Ortağı Olduğu İşyerlerinde En Az 50 Kişilik İstihdam Oluşturan Yabancıların 5901 Sayılı Kanun’un 12. Maddesi Kapsamında İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanabilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” başlıklı 12’nci maddesinde; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğunun millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabileceği öngörülmüştür.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler” başlıklı 20’nci maddesinde; en az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen yabancıların 5901 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecekleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde; Türkiye’de çalışmayan ancak “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler” başlıklı 20’nci maddesi ile belirlenen yatırım kapsam ve tutarlarının yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğuna en fazla beş yıl süreyle ikamet izni verilebileceği öngörülmüştür.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerine istinaden yabancı gerçek kişilerin 6458 sayılı Kanun’un 31/j maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığına yapacakları ikamet izni veya 5901 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki istisnai vatandaşlık başvuruları için gerekli olan en az 50 kişilik istihdam sağladığına yönelik uygunluk belgesi talepleri aşağıda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu gerekçesiyle uygunluk belgesi talebinde bulunan yabancı gerçek kişiler aşağıda yer alan belgeler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü) yazılı başvuruda bulunur.

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular yedi işgünü içerisinde sonuçlandırılır. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurularda eksikliğin tamamlanması için başvuru sahibine otuz günlük süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliği giderilmeyen başvurular reddedilir.

Yapılan değerlendirme neticesinde gerekli koşulları karşıladığı tespit edilen yabancılara ilişkin başvuru sonuçları İçişleri Bakanlığına ve başvuru sahibine bildirilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Başvuru sahibi yabancı gerçek kişi tarafından ıslak imza ile imzalanmış başvuru dilekçesi,
  • Başvuru sahibine ait noterden alınmış imza beyannamesi
  • Eksiksiz doldurulmuş İstihdam Bilgi Formu, İstihdam Bilgi Formunu indirmek için tıklayın
  • Pasaportun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının fotokopisi
  • Toplamda en az 50 kişilik Türk vatandaşı istihdamının bulunduğu şirket veya şirketlerin ortaklık ve sermaye paylarını gösterir ticaret sicil gazetesi kayıtları ve güncel tarihli Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  • Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyeri/işyerlerinde sigortalı olarak çalışan kişilerin listesini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden alınmış güncel tarihli İşyeri Çalışan Listesi
  • Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyerinin/işyerlerinin vergi borcu durumunu gösterir Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden alınmış yazı
  • Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyerinin/işyerlerinin sosyal güvenlik prim borcu durumunu gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden alınmış yazı
  • Kamu kurumları tarafından yapılan idari denetimlerde Şirkete son altı ay içerisinde idari para cezası verilip verilmediğine dair yazılı beyan, ceza alınmış ise ilgili belgelerin eklenmesi

Açıklamalar

Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu şirket veya şirketlerdeki sermaye payı ve hisse oranının yeterli düzeyde olup olmadığı Bakanlıkça değerlendirilir.

Başvuruların incelenmesinde, şirketin istihdam ettiği tam zamanlı olarak çalışan Türk vatandaşlarının son altı aylık dönemdeki süreklilik durumu dikkate alınacaktır.

Sahte ve içeriği itibarıyla yanıltıcı bilgi veya belge ile başvuruda bulunduğu Bakanlık tarafından sonradan tespit edilen başvuru sahipleriyle ilgili olarak durum gerekli işlemlerin yapılmasını teminen İçişleri Bakanlığına bildirilir.

HİZMETLERİMİZ

Deport Kaldırma

Deport Kaldırma İşlemlerinizi Özgür Danışmanlık Uzman Kadrosu ile Formalitelerden Uzak Halledelim! Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra kendilerine verilen yasal süre kadar kalma hakları

Daha Fazla »
HİZMETLERİMİZ

Çıkış – Giriş Hizmetleri

Çıkış Giriş Hizmetlerinize ID Line Uzman Kadrosuyla Formalitelerle Uğraşmadan Sahip Olun! Türkiye’de yasal olarak kalma hakkını ihlal eden yabancılar 09.06.2020 tarihinden önce kendileri sınır kapılarına

Daha Fazla »
HİZMETLERİMİZ

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortanıza ID Line ile Formalitelerle Uğraşmadan Sahip Olun! Özel Yabancı Sağlık Sigortası İkamet izni için gerekli özel sağlık sigortanızı hemen yaptırın Türkiye’de yaşamaya

Daha Fazla »