Məhsuldarlıq: məhsuldarlıq potensialı yüksəkdir — 1 ha-dan 120 s.

1000 ədəd dənin kütləsi: 38-41 qram.

YUMŞAQ PAYIZLIQ BUĞDA. PATENT SAHİBİ VƏ ORİGİNATOR: “P.P. Lukyanenko adına Milli Taxıl Mərkəzi” FDBEM

Becərilmə zonası və sələfləri: RF Mərkəzi-Qaratorpaq, Şimali Qafqaz bölgələrində istifadə üçün yararlıdır. İlk öncə yüksək və orta aqrofonlarda üstünlüklərə malikdir. Ən yaxşı sələfləri, məşğul cütlər, çoxillik otlar, noxud, raps.l.

Səpin norması: 1 ha-da 5 milyon yaxşı cücərən toxum.

Ümumi xarakteristika: yarıcırtdan, bitkilərin hündürlüyü 81 sm, əyilməyə qarşı yüksək dayanıqlı. Orta yetişmiş, standart Krasnodar 99 sortun ilə müqayisədə 1 gün öncə sünbül bağlayır və yetişir.

Bütün sələflər üzrə standartla müqayisədə məhsuldarlığa görə üstünlüklərə malikdir. 2012-2015-ci il tarixləri üzrə ŞKKTSS-nın müsabiqəsində Qrom sortunu 10.2 sentner, standart Pamyat sortunu isə 16.4 sentner üstələyərək ağ xardal sələfi üzrə maksimum məhsuldarlıq nümayiş etdirmişdir — 1 ha-da 113,4 s. Günəbaxan sələfi üzrə məhsuldarlıq 1 ha-dan 101.0 sentner təşkil etmişdir, burada Qrom sortu 3,7 s, Pamyat sortuи isə 10,7 s üstələnmişdir. Yüksək sünbül sıxlığına malik olan aqrofitosenozları formalaşdırır.

Sünbül məhsuldarlığı: orta.

Üyütmə-çörəkbişirmə xassələri: taxılın yüksək çörəkbişirmə xassələri ilə səciyyələnir.

XƏSTƏLİKLƏRƏ VƏ İQLİM ŞƏRAİTİNƏ QARŞI DAVAMLILIQ:

Qonur pas: dayanıqlıdır.
Sarı pas: dayanıqlıdır.
Gövdə pası: dayanıqlıdır.
Septorioz: orta dayanıqlı.
Unlu şeh: dayanıqlıdır.
Sünbül fuzariozu: orta həssaslıq.
Viruslar: orta dayanıqlı.
Donmaya qarşı davamlılığı: ortadan yuxarı.
Quraqlığa qarşı davamlılığı: hava və torpaq quraqlığına qarşı davamlıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.