ƏQLI CƏHƏTDƏN GERI QALAN UŞAQLAR VƏ ONLARIN TERAPIYASI

Uşaqlıq – insanın gələcək həyatının təməlini qoyan bir dövrdür. Uşağın gələcək inkişafı bu dövrdə əldə olunan bilik və bacarıqlara əsaslanır. Uşaq beyni çox həssas və elastik olur, onun qəbul etdiyi informasiyalar bəzən ömürlük yaddaşda qalır. Lakin insan beyni daim inkişafdadır və həmişə daha yeni, mürəkkəb funksiyaların qavranılması üçün məşq etdirilə və istifadə oluna bilər. Uşaqların …

PANIK ATAK xəstəliyi haqqında bilmədikləriniz! – DƏRİN ELMİ ARAŞDIRMA

Bu məqalədə panik pozuntusu olan şəxslərdə yaranan somatik simptomların xəstələrdə yaratdığı təşviş araşdırılmışdır. Panik pozuntusu olan insanlarda  kəskin ölüm qorxusu, infarktla bağlı narahatlıqlar, özünənəzarəti itirmə və dəli olma qorxusu mövcuddur. Təşviş əlamətləri adlanan  bu simptomlarla yanaşı, insanda baş gicəllənməsi, ürəkgetmə və buna uyğun hissin yaranması, asfiksiya (boğulma hissi), nəfəs darlığı, tənəffüs çətinliyi, taxikardiya (ürək döyüntülərinin …

İnsan üzərində işlədiyi, özünü inkişaf etdirdiyi qədər şanslıdır

“Əksər hallarda insanlar öz bacarıqsızlığını etiraf etməkdə çətinlik çəkib, hər şeyi şansın üstünə atırlar: günahlarının məsuliyyətini daşımaq istəmirlər. İnsanların bir çoxu hansısa bir uğursuzluğu kiminsə boynuna atmağa, əldə olunan nailiyyəti isə öz adına çıxmağa maraqlıdır. Bu bir növ insanın öz qabiliyyətsizliyini ört-basdır etmək cəhdidir”. Şansım gətirmədi. Bizdə şansmı var? Şanslı olsaydım, bu vəziyyətə düşməzdim. Şans …

YENİYETMƏLƏRDƏ ÖZÜNÜQİYMƏTLƏNDİRMƏNİN FORMALAŞMASI

Kazımova Z . C. BDU-nun psixologiya kafedrasının magistrantı Açar sözlər: Yeniyetmə, keçid dövrü, özünüqiymətləndirmə, mənlik şüuru ,məktəbli, böhran dövrü, şəxsiyyət, özünütənzimetmə, özünə nəzarət Ключевые слова: Подросток, переходной период, самооценка, самосознание, школьник, кризисный период, личность, саморегулирование, самоконтроль Key words: Teenager, transition period, self-certification, self- consciousness, schoolboy, crisis period, personality, self-regulation, self- control Yeniyetməlik dövrünü bir çox …

XƏRÇƏNG XƏSTƏLİYİNİN İNKİŞAFININ PSİXOFİZİOLOJİ MODELİ

XƏRÇƏNG XƏSTƏLİYİNİN İNKİŞAFININ PSİXOFIZİOLOJİ MODELİ BDU- III kurs magistranı Qurbanova Ləman Elman q. Xərçəng xəstəliyinin inkişafının psixofizioloji modelinə əsasən qeyd etmək olar ki, xərçəngin yaranmasına əsas səbəb psixoloji və fizioloji faktorların qarşılıqlı əlaqəsidir. Bu modeli sxematik olaraq aşağıdakı kimi göstərmək olar: Psixoloji stress Deprivasiya, ümidsizlik Limbik sistem Hipotalamusun fəaliyyəti -Hipofizin fəliyyəti İmmun sistem ( orqanizmin …

TALASSEMİYA XƏSTƏLƏRİNİN SOSİAL – PSİXOLOJİ PROBLEMLƏRİ

TALASSEMİYA XƏSTƏLƏRİNİN SOSİAL – PSİXOLOJİ PROBLEMLƏRİ Səməd İntizarghofran Cavad o. Major talassemiya xəstəliyi qanda hemoqlobin çatışmamazlığına səbəb olur və insanda ciddi qanazlığı əmələ gəlir. Hemoqlobinləri kifayət qədər alfa zolalı (proteini) istehsal etməyən insanlar alfa talassemiyası xəstəliyinə tutulmuş olurlar. Bu tip insanlarda təxminən 6 aylıq körpə olduqları vaxtdan etibarən xəstəliyin aşağıdakı əlamətləri müşahidə edilməyə başlayır: üz …

Kompüterdən istifadənin kiçikyaşlı məktəblilərin sağlamlığına təsiri – KURS İŞİ

Kompüteri uşaq və ya yataq otağına qoymaq olmaz Uşaqları kompüterin zərərli təsirindən qorumaq üçün əvvəlcə kompüterin qoyulduğu məkana diqqət etmək lazımdır. Kompüteri ailənin bütünlüklə yığışdığı, televizora baxdığı salona qoyun. Bununla da ailənin bütün üzvlərinin bir-birinə nəzarət etmək imkanı daha çox olacaq. Xüsusilə uşaqları kompüter qarşısında nəzarətsiz buraxmaq olmaz. Yaddan çıxartmaq olmaz ki, internetdə yayılan materiallara …

MUSİQİ FANATİZMİ ŞƏXSİYYƏTARASI ÜNSİYYƏT MODELİ KİMİ

Eyvazova Elgül Tərlan qızı, BDU – nun II kurs magistrantı Açar sözlər: Fanatizm, psixoloji asılılıq, empatiya, ritual, kumir-fanat münasibəti. Ключевые слова: Фанатизм, психологическая зависимость, емпатия, ритуал, отношения кумир-фанат. Keywords: Fanaticism, psychological dependence, empathy, ritual, relition between idol-fanat Əyləncəyə meyilli müasir cəmiyyətdə fanatizm hadisəsi keçən əsrin əvvəlində olan fanatizmə nisbətən başqa məna və başqa xüsusiyyət əldə …

AİLƏDƏ KONFLİKTLƏR VƏ ONLARIN TƏZAHÜR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AİLƏDƏ KONFLİKTLƏR VƏ ONLARIN TƏZAHÜR XÜSUSİYYƏTLƏRİ Piriyeva Elnarə Abbas qızı Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Həmidova Bəhiyyə İlham qızı BDU-nun III kurs magistrantı Açar sözlər: ailə institutu, ailədaxili münasibətlər, ailədaxili münaqişələr, psixoloji iqlim, sosial rollar. Ключевые слова: институт семьи, внутрисемейные отношения, внутрисемейные конфликты, психологический климат, социальные роли. Keywords: institution of the family, family relations, conflicts within …

OYUN VƏ UŞAQ

1.Xülasə Bu araşdırmada siz oyun və oyunun növləri,oyunun mədəniyyətə təsiri haqqında məlumat alacaqsınız.Həmçinin bu yazıda bir çox tanınmış alimin oyuna olan münasibəti və oyunun uşağın həyatına təsiri haqqındakı fikirlərini də dərindən mənimsəməyinizə çalışılıb.Piagetin,oyuna olan münasibətinə geniş yer verilib. Uşağın xəyal dünyasında oyun vasitəsilə körpü qurarlar,inkişaf etdirərlər və böyüdərlər. Uşaq oyunları uşağın inkişafında,təhsilində və şəxsiyyətinin inkişafında …