آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اخبار خارجی
Konul

افق ما هنوز سوسیالیسم است

رفقای گرامی، خواهران و برادران همرزم، زمانه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، برای اکثریت عظیم [جمعیت دنیا] دشوار و ناامیدکننده است، اکثریتی که قربانی بحران‌های

ادامه مطلب