آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

شادباش


فرقه دمکرات آذربایجان شروع سال 2016 میلادی را به همه مسیحیان بویژه هموطنان مسیحی شاد باش می گوید.